Υπηρεσίες

Χρηματοδοτικές

για Ιδιώτες
Εξετάζουμε τις ανάγκες και τις οικονομικές προδιαγραφές του κάθε πελάτη και διαπραγματευόμαστε με τις τράπεζες, ούτως ώστε να επιτύχουμε καλύτερους και πιο συμφέροντες όρους για λογαριασμό των πελατών μας, όσον αφορά:

 

  • Δάνεια Στεγαστικά
  • Δάνεια Προσωπικά
  • Ρυθμίσεις Οφειλών