Υπηρεσίες

Νομικές

για Επιχειρήσεις
Αντιμετωπίζουμε μαζί κάθε πρόβλημα , σχετιζόμενο με θέματα που άπτονται της άμεσης υποστήριξης του νομικού μας τμήματος, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πλήρη και σταθερή κάλυψη.
  • Συστάσεις
  • Ενάρξεις
  • Μεταβολές
  • Συγχωνεύσεις
  • Διακοπές
  • Εκκαθαρίσεις εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
  • Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας ) για κάθε ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρείας
  • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης, λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
  • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων