Υπηρεσίες

Λογιστικές Φοροτεχνικές

για Επιχειρήσεις
Οι ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε, εξασφαλίζουν την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση. Επίσης, στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας φροντίζουμε οι πελάτες μας να είναι πάντα ενήμεροι.
 • Υπηρεσίες Έναρξης, Μεταβολής, Συγχώνευσης και Διακοπής Επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών είτε απλογραφικά (Β') είτε διπλογραφικά (Γ') σε όλες τις φορολογικές οντότητες (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΜΚΕ, Σύλλογοι, Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
 • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, VIES, ΦΜΥ
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων ΜΥΦ
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Μηνιαία ή τρίμηνη Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης
 • Αναδιοργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Προετοιμασία, σύνταξη και υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δηλώσεων και ισολογισμών
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, εργατικά ΑΠΔ, ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ
 • Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων