Υπηρεσίες

Επενδυτικές

για Επιχειρήσεις
Το γραφείο μας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών σε όλο το φάσμα των επενδυτικών προϊόντων τόσο σε επίπεδο εγχώριας αγοράς όσο και σε επίπεδο διεθνούς περιβάλλοντος.
  • Μετοχές
  • Παράγωγα
  • Ομόλογα - Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
  • Exchange Traded Funds
  • Margin Account
  • Αμοιβαία Κεφάλαια