Η ειδική άδεια για φροντίδα ασθενών συγγενικών προσώπων

Η ειδική άδεια για φροντίδα ασθενών συγγενικών προσώπων

Η ειδική άδεια για φροντίδα ασθενών συγγενικών προσώπων

Στον ιδιωτικό τομέα, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να πάρει άδεια μόνο σε περίπτωση που αρρωστήσουν τα παιδιά του.

Η εξαήμερη επιπρόσθετη άδεια του άρθρου 7 ν.1483/1984 χορηγείται στον μισθωτό όταν νοσούν και έχουν ανάγκη φροντίδας οι ακόλουθες κατηγορίες συγγενών του :

  • Τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, βιολογικά ή υιοθετημένα, εφόσον ο γονέας-εργαζόμενος έχει την επιμέλειά τους.
  • Τα παιδιά άνω των 16 ετών, που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη ειδικής μέριμνας λόγω βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον ο εργαζόμενος-γονέας έχει την επιμέλεια τους.
  • Ο / Η σύζυγος, εφόσον λόγω οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
  • Οι γονείς και οι άγαμοι αδερφοί που : λόγω οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει αναλάβει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου ( σήμερα 8.712 € κατά την υπ’αριθμόν 4241/127/30.01.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπ. Εργασίας) .

Σε αυτές, λοιπόν, τις περιπτώσεις, ο εργαζόμενος δικαιούται άνευ αποδοχών άδεια 6 ημέρες τον χρόνο επιπλέον από την άδεια αναψυχής. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Σε περίπτωση που τα εξαρτώμενα παιδιά είναι 2, η άδεια αυξάνεται σε 8 ημέρες, και αν τα παιδιά είναι περισσότερα των 2, τότε η άδεια ανέρχεται σε 14 ημέρες κατ’ έτος (άρ.5. ΕΓ.Σ.Σ.Ε. 2008-09) . Η αύξηση αυτή ισχύει μόνο για τα παιδιά του μισθωτού και όχι για τα άλλα εξαρτώμενα συγγενικά πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος.

Τέλος, σημειώνεται ότι καμία σχέση δεν έχει η άδεια του ν.1483/1984 με την λεγόμενη «άδεια ειδικού σκοπού» που προβλέφθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.