Πως διαμορφώνονται οι εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (Ερμηνεία των εγκυκλίων 47 και 48/2020 του e-ΕΦΚΑ)

Πως διαμορφώνονται οι εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (Ερμηνεία των εγκυκλίων 47 και 48/2020 του e-ΕΦΚΑ)

Πως διαμορφώνονται οι εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (Ερμηνεία των εγκυκλίων 47 και 48/2020 του e-ΕΦΚΑ)

Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση 22 μηνών εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι 47 και 48/2020 που αφορούν στην απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα (47/2020) και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) (48/2020).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις αλλαγές των άρθρων 35 και 97 του ν.4387/2016 που επήλθαν αρχικά με το ν.4578/2018 και στη συνέχεια με το ν.4670/2020, ως προς τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης (εμμίσθων δικηγόρων) και πρόνοιας – εφάπαξ παροχής (δικηγόρων Αθηνών, μηχανικών και υγειονομικών). Ως συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι ότι ο ΕΦΚΑ εισέπραττε επί 21 μήνες παρανόμως εισφορές υπέρτερες των νομίμων, επί ζημία τόσον των εργοδοτών, όσον και των ασφαλισμένων.

Ι. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

  1. Δυστυχώς στην εγκύκλιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για επιστροφή των παρανόμως εισπραχθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και στην ορθή καταχώρηση των ασφαλιστικών εισφορών αυτών αναδρομικώς από 1.1.2019. Είμαι εντελώς απαισιόδοξος για την υλοποίηση του δύσκολου αυτού εγχειρήματος και μακάρι να διαψευστώ. Μοναδική πρόβλεψη των εγκυκλίων είναι η αόριστη αναφορά πως : «Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.».
  2. Συγκρίνοντας τις δύο εγκυκλίους παρατηρούμε πώς ενώ στην εγκύκλιο 48/2020 για τους μηχανικούς και υγειονομικούς υπάρχει ειδικό κεφάλαιο «4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9», αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους δικηγόρους, γεγονός που δεν βρίσκει, κατά την άποψή μας έρεισμα στο Νόμο, ούτε υπάρχει κάποιος λόγος οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 (μπλοκάκια) δικηγόροι να μην καταβάλουν τις ίδιες μειωμένες εισφορές με τους εμμίσθους δικηγόρους.
  3. Ενώ η εγκύκλιος αφορά τη χρονική περίοδο από 1.1.2020 (βλ.τίτλο), η οδηγία είναι να τύχει εφαρμογής από τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2020

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Οι ορθές εισφορές είναι:

 

Α. Έμμισθοι Δικηγόροι:

Α1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Από 1.1.2019 έως 31.5.2019)

 

650 ευρώ Χ 7% = 45,50 ευρώ (22,75 € εντολέας και 22,75 € δικηγόρος)

 

Α2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Από 1.6.2019 έως 31.12.2019)

650 ευρώ Χ 6,50% = 42,25 (21,13 € εντολέας και 21,13 € δικηγόρος)

 

Α3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Από 1.1.2020 και εντεύθεν)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Από 1.1.2020 και εντεύθεν)

Σημ: Τα ποσά επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. Ο έμμισθος δικηγόρος όφειλε να δηλώσει επιλογή α.κ. στον εντολέα του. Εφόσον δεν το έπραξε εντάσσεται στην 1η και έχει δικαίωμα αλλαγής στο τέλος εκάστου χρόνου, με ισχύ για τον επόμενο (ΑΠΔ 1ου εκάστου έτους).

 

Α4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (Από 1.1.2019 έως 31.12.2019)

650 ευρώ Χ 4% = 26 (23 € εντολέας και 23 € δικηγόρος)

 

Α5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (Από 1.1.2020 και εντεύθεν)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (Από 1.1.2020 και εντεύθεν)

Σημ: Τα ποσά επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. Ο έμμισθος δικηγόρος όφειλε να δηλώσει επιλογή α.κ. στον εντολέα του. Εφόσον δεν το έπραξε εντάσσεται στην 1η και έχει δικαίωμα αλλαγής στο τέλος εκάστου χρόνου, με ισχύ για τον επόμενο (ΑΠΔ 1ου εκάστου έτους).

 

Β. Μηχανικοί - Υγειονομικοί

Β1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (Από 1.1.2019 έως 31.12.2019)

650 ευρώ Χ 4% = 26

Β2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (Από 1.1.2020 και εντεύθεν)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ (Από 1.1.2020 και εντεύθεν)

Σημ: Τα ποσά βαρύνουν στο σύνολό τους τον ασφαλισμένο. Ο ασφαλισμένος όφειλε να δηλώσει επιλογή α.κ. στον εντολέα του. Εφόσον δεν το έπραξε εντάσσεται στην 1η και έχει δικαίωμα αλλαγής στο τέλος εκάστου χρόνου, με ισχύ για τον επόμενο (ΑΠΔ 1ου εκάστου έτους).

 

 

2. Η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας), παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών. Για το λόγο αυτό εγκύκλιοι συνοδεύονται από αναλυτικούς πίνακες με τους νέους Κωδικούς, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία για τα λογιστήρια. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι εταιρείες λογισμικών μισθοδοσίας και θα υπάρξει αναβάθμιση-ενημέρωση των εφαρμογών.

 

3. Οι αποδοχές των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας θα είναι χωρίς εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (για τους εμμίσθους δικηγόρους) και χωρίς εισφορές πρόνοια (για μηχανικούς και υγειονομικούς).

4. Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2020, ενώ αναμένονται οδηγίες για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΑΠΔ για τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

 

5. Οι εγκύκλιοι συνοδεύονται από παράδειγμα, που βοηθάει στον τρόπο κατανόησης των νέων εισφορών και της καταχώρησής τους στο σύστημα.

ΙΙΙ. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1o Παράδειγμα έμμισθος δικηγόρος με αποδοχές 1000 ευρώ, είχε τις ακόλουθες κρατήσεις:

Επικουρική (1000 Χ 6,50%) 65€ Χ 14 μήνες = 910 ευρώ

Πρόνοια (1000 Χ 4%) 40€ Χ 14 μήνες = 560 ευρώ

Συνολική επιβάρυνση εντολέα και δικηγόρου = 1470 ευρώ

 

Νέα Επικουρική 42 Χ 12 μήνες = 504 ευρώ

Νέα πρόνοια 26 Χ 12 μήνες = 312 ευρώ

Νέα συνολική επιβάρυνση εντολέα και δικηγόρου = 816 ευρώ

Συνολική ετήσια ωφέλεια εντολέα και δικηγόρου = 654 ευρώ

 

2ο Παράδειγμα έμμισθος δικηγόρος με αποδοχές 2000 ευρώ, είχε τις ακόλουθες κρατήσεις:

Επικουρική (2000 Χ 6,50%) 130€ Χ 14 μήνες = 1820 ευρώ

Πρόνοια (2000 Χ 4%) 80€ Χ 14 μήνες = 1120 ευρώ

Συνολική επιβάρυνση εντολέα και δικηγόρου = 2940 ευρώ

 

Νέα Επικουρική 42 Χ 12 μήνες = 504 ευρώ

Νέα πρόνοια 26 Χ 12 μήνες = 312 ευρώ

Νέα συνολική επιβάρυνση εντολέα και δικηγόρου = 816 ευρώ

Συνολική ετήσια ωφέλεια εντολέα και δικηγόρου = 2124 ευρώ

 

3ο Παράδειγμα έμμισθος δικηγόρος με αποδοχές 3000 ευρώ, είχε τις ακόλουθες κρατήσεις:

Επικουρική (3000 Χ 6,50%) 195€ Χ 14 μήνες = 2730 ευρώ

Πρόνοια (3000 Χ 4%) 120€ Χ 14 μήνες = 1680 ευρώ

Συνολική επιβάρυνση εντολέα και δικηγόρου = 4410 ευρώ

 

Νέα Επικουρική 42 Χ 12 μήνες = 504 ευρώ

Νέα πρόνοια 26 Χ 12 μήνες = 312 ευρώ

Νέα συνολική επιβάρυνση εντολέα και δικηγόρου = 816 ευρώ

Συνολική ετήσια ωφέλεια εντολέα και δικηγόρου = 3594 ευρώ

 

4ο Παράδειγμα μηχανικός – υγειονομικός με αποδοχές 2.000 ευρώ, είχε τις ακόλουθες κρατήσεις

Πρόνοια (2000 Χ 4%) 80€ Χ 14 μήνες = 1120 ευρώ

Νέα πρόνοια 26 Χ 12 μήνες = 312 ευρώ

Συνολική ετήσια ωφέλεια ασφαλισμένου = 808 ευρώ

 

Πηγή: e-forologia