ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ - Πλήρης αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης οφειλών και διενέργειας συμψηφισμών στα επόμενα δύο χρόνια

ΑΑΔΕ

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ αναφέρονται τα σημαντικότερα έργα ή προγράμματα έργων, τα οποία, μαζί με άλλα που θα προσδιοριστούν στα επόμενα δύο χρόνια, ηγούνται του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της ΑΑΔΕ για την επταετία 2018 – 2024
Μεταξύ αυτών είναι και το : 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης (Πρόγραμμα Έργων)

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος έργων, αφορούν στην υλοποίηση του υφισταμένου Σχεδίου Στρατηγικής είσπραξης για την αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών και στη βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης στον τομέα των εσόδων μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που συνεπάγονται οι οφειλές των συναλλασσόμενων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.

Α) Η πρώτη σημαντική παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών και διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

- Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
- Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
- Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
- Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
- Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.
- Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

Ο στόχος του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί άμεσα την επίλυση σημαντικού τμήματος αυτών. Ταυτοχρόνως, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας όσων ασχολούνται, και ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη), ενεργοποιώντας διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης.

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται από το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020 και είναι εγκεκριμένου προϋπολογισμού 768.051,50 €

Β) Η παρέμβαση για την Κεντρικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση αποσκοπεί στην κεντρικοποιημένη αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης (αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις μικρής και μεσαίας βαρύτητας) στη λογική της συγκέντρωσης των εν λόγω περιπτώσεων σε μεγάλα περιφερειακά κέντρα ανά λειτουργική περιοχή, συνδυάζοντας φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, ώστε να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μαζικές και εκσυγχρονισμένες διαδικασίες και να καταστεί δυνατή η επίτευξη μιας αυτοματοποιημένης προσέγγισης στην είσπραξη φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Βασικές αρχές της κεντρικοποίησης της είσπραξης είναι οι ακόλουθες:

- Επίκεντρο είναι ο οφειλέτης και όχι η οφειλή
- Ο οφειλέτης αντιμετωπίζεται ενιαία από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση
- Ο οφειλέτης αντιμετωπίζεται κεντρικά χωρίς γεωγραφική διάσταση

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται πρόγραμμα έργων και εργασιών με επιχειρησιακές, θεσμικές, και τεχνολογικές πτυχές, καθώς και ενέργειες για την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.

Πηγή: Taxheaven ©