Δημοσιεύτηκε ο ν. 4635/2019 "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις."

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4635/2019 "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις."

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4635/2019 "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις."

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4635/2019 με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις."

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακολούθως:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/nomos-4635-2019-phek-167a-30-10-2019-1.html